Rezervace

Datum příjezdu:   *
Datum odjezdu:   *
Počet pokojů:   *
Jméno a příjmení:   *
E-mail:   *
Telefon:   *
Vzkaz:  
  *
 

Pole označená znakem * je nutné vyplnit.
BD SCHNEEBERG s.r.o.
U Ovčárny 18
360 07 Karlovy Vary
Provozovatel

Ubytovací řád

 1. Pension může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi pensionu ihned po příchodu svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 2. Podpisem ubytovaného /dále jen host/ na ?kartě hosta? je mezi hostem a BD SCHNEEBERG s.r.o. /dále jen pension/, uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených.
 3. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.
 4. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
 5. Pension může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 6. Ubytování hostů je prováděno mezi 16:00 - 19:00 hod., pokud není čas předem dohodnut jinak.
 7. Pokoj při odjezdu je nutno uvolnit nejpozději do 10:00 hod.
 8. Při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. Za ztrátu klíče je účtována částka ve výši 1000,- Kč.
 9. Požádá-li host o prodloužení ubytování, je pension oprávněn poskytnout k tomuto dalšímu pobytu hosta i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 10. Pension ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na majetku hosta. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn.
 11. Host je povinen při odchodu zavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře. Při odhlášení ( check out ) z pensionu je host povinen odevzdat klíč od pokoje v recepci pensionu.
 12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách pensionu. Za škodu způsobenou dětmi ponechanými bez dozoru odpovídají zákonní zástupci.
 13. V celém objektu pensionu platí zákaz kouření.
 14. Domácí zvířata nejsou povolena.
 15. Pohybovat se v prostorách pensionu v lyžařské obuvi je zakázáno.
 16. Host je povinen:
  1. uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
  2. řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji /zejména v koupelně a v kuchyňce/, před ukončením pobytu uvést do původního stavu kuchyňku
  3. seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
  4. bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
  5. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil.
  6. při příchodu a odchodu z penzionu dbát na to, aby přední a zadní dveře objektu byly uzavřeny
  7. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
   1. provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách /stěhovat nábytek apod./
   2. používat v prostorách vlastní spotřebiče , kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně
   3. přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
   4. přijímat návštěvy na pokoji
   5. uvádět adresu jako místo podnikání.
   6. Host dále nesmí:
    1. do prostor pensionu vnášet zbraně a střelivo, hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a výbušnin
   7. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
   8. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
   9. Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hod. Host je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
   10. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti za pensionem. Provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.
   11. Ručníky a osušky jsou standardně měněny po týdnu, na požádání je dřívější výměna možná. Úklid se při týdenních pobytech neprovádí.
   12. Pension má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v pensionu hrubě porušuje dobré mravy.
   13. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si pension vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění pensionu.
   14. Stornovací podmínky:
    Pension garantuje požadované ubytování hostů pouze v okamžiku uhrazení zálohy ve výši 50 % z ceny ubytování na účet provozovatele. Tato záloha je nevratná, pokud objednatel zruší svůj příjezd později než 60 dnů před nástupem.

   Ubytovací řád vydal:

   BD SCHNEEBERG, s.r.o.
   V Karlových Varech dne 1.12.2006
   BD SCHNEEBERG s.r.o., U Ovčárny 18, 360 07 Karlovy Vary, tel. +420774926200

   www.pension-schneeberg.cz
   email : info@pension-schneeberg.cz
 


© 2009 - 2019 Pension Schneeberg | Nahoru
Pension Schneeberg v Božím Daru hodnocení